ข่าววิจัย/กิจกรรม/รายงานประจำปี

ผลงานวิจัยและ
ประเมินข้อมูลวิจัย

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567 - 2570

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 531 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ดังนั้น เพื่อสร้าง กระบวนการถ่ายทอดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยจึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยสู่ส่วนงาน ผ่านกลไกและโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถปรับแผนให้สอดคล้องและทันกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา


4 กลุ่ม Cluster

สถิติงานวิจัย

จำนวนรวม
...

สถิติโครงการวิจัย

จำนวนรวม
...

สถิติงานวิจัยตาม SDGs หลัก

จำนวนรวม
...

สถิติงานวิจัยตามสถานะ